Make your own free website on Tripod.com

 

הקשת הדמוקרטית המזרחית

עמותת "שיח חדש - למען השיח הדמוקרטי והרב תרבותי בישראל" (ע"ר)

מס' עמותה: 58.029.871.9

רח' מאפו 20 תל-אביב. ת.ד. 11518, תל-אביב 61115

טל: 03/5247702, פקס: 03/5222224

 

 

 

 

טופס בקשה להצטרף לחברות בתנועה:

 

 

אני מעונין/ת להצטרף לתנועת הקשת הדמוקרטית המזרחית, עמותת "שיח חדש למען השיח הדמוקרטי והרב תרבותי במדינת ישראל" אשר בעקרונותיה הכריזה שתפעל למען שוויון כולל של החברה הישראלית בתחומי הקרקעות והדיור, הכלכלה וזכויות עובדים, שוויון בחינוך וקיום בכבוד הדדי של כל התרבויות בישראל.

 

דמי החברות בתנועה הינם 120 ש"ח (מאה ועשרים שקלים חדשים) לשנה.

 

דמי החברות הם מקור מימון חשוב לפעולותיה של התנועה ובכך נשמרת עצמאות המחשבה והפעולה של התנועה.

 

 

אני מצרף/ת דמי חברות לשנה על-סך 120 ש"ח.

 

מזומן/צ'ק לפקודת: "שיח חדש"

 

 

שם: ____________________________________

כתובת: _________________________________

טלפון: ______________________

פקס: _______________________

E-mail ______________________

תאריך ______________________

 

אני מבקש/ת להיות חבר/ה בתנועה.

מטרות התנועה ותקנונה ידועים לי.

 

בכבוד רב

חתימה: __________________________